-TABULKA ROZVOZŮ-

Pondělí: Šluknovský výběžek - N.Bor, Jiřetín, Varnsdorf, Šluknov, Rumburk, Mikulášovice.
Úterý: (JEN PO TEL. DOMLUVĚ) Východní Čechy - Ml.Boleslav, Mnich.Hradiště, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Jaroměř
Středa: Středočeský kraj - Mělník, Praha, Ml.Boleslav, Doksy
Čtvrtek: Liberecko - N.Bor, Chrastava, Liberec, Jablonec, Frýdlant, Loužnice
Pátek: Mostecko - Děčín, Ústí Nad Labem, Most, Litoměřice, Úštěk, Terezín, Bílina, Teplice, Polepy,, DuchcovObchodní podmínky
obchodní podmínky upravují obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.autodilyandy.cz mezi společnosti Vladimir Vladimirov - ANDY a spotřebiteli (osobami ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku), jako kupujícími
.

I. Provozovatel internetového obchodu a prodávající z kupní smlouvy


Obchodní společnost
Vladimir Vladimirov – ANDY
Poříční 3010,470 01 Česká Lípa
IČ 44549849
DIČ CZ6508311997
zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. A, vl. 3001
tel: 487834131

e-mail: sklad@autodilyandy.czEET:
Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.II. Všeobecná ustanovení o sjednání kupní smlouvy


Název a hlavní charakteristiky zboží, jež může být předmětem kupní smlouvy, jsou uvedeny v položkách on-line elektronického obchodu www.autodilyandy.cz. Prostřednictvím interaktivního postupu nákupu v internetovém obchodu vytvoří kupující objednávku zboží za cenu uvedenou u příslušných položek zboží. V průběhu tvorby objednávky má kupující možnost vizuální kontroly své objednávky včetně oprav chyb vzniklých při zadávání dat. Současně kupující tvorbou objednávky bere na vědomí, že součástí kupní smlouvy vzniklé z jeho objednávky jsou i tyto obchodní podmínky. Hotovou objednávku kupující odešle prodávajícímu. Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a kterými se řídí vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Skutečnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku při prodeji zboží spotřebitelům.


Nabídka a cena zboží je v platnosti vždy po dobu, kdy je předmětné zboží vedeno v on-line elektronickém obchodu www.autodilyandy.cz.III. Informace o obsahu kupní smlouvy


Sjednávají se tyto náležitosti smlouvy:a) předmětem smlouvy je zboží, jehož název a hlavní charakteristiky jsou uvedeny vždy u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.autodilyandy.cz,b) cena zboží se sjednává v částce uvedené vždy v okamžiku odeslání objednávky u příslušné položky zboží v jeho nabídce na internetové stránce www.autodilyandy.cz. K této ceně bude při vyúčtování nákupu připočtena DPH podle platných předpisů. Ceny zboží ve své nabídce může prodávající kdykoli změnit. Dojde-li ke změně ceny zboží po odeslání objednávky kupujícím, nemá taková změna na sjednání výše ceny dle dříve odeslané objednávky žádný vliv,c) náklady na dodání
Způsob dodání zboží je sjednán volbou kupujícího, kterou kupující provede označením přepravní služby, jejímž prostřednictvím žádá zboží dodat, z nabídky přepravních služeb, které jsou v době uskutečnění objednávky k dispozici na internetové stránce www.autodilyandy.cz. Označením příslušné přepravní služby kupující souhlasí s úhradou nákladů dodání ve výši dle informací uvedených u příslušné přepravní služby, resp. vygenerovaných k úhradě v procesu tvorby objednávky po uskutečnění příslušné volby přepravní služby. Mimo volby způsobu přepravy může kupující stejným způsobem (označením příslušné nabídky) sjednat osobní vyzvednutí zboží v provozovně.
V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby, vyjma zaslání prostřednictvím České pošty, s.p., hradí při objednávkách zboží v hodnotě nad 2000 Kč (vč. DPH) přepravné (příp. doběrečné) prodávající (platí pro zákazníky v ČR).
Ke všem částkám účtovaným jako náklady zaslání zboží (přepravné, doběrečné, apod.) bude připočtena DPH podle platných předpisů.d) způsob placení
Kupující zvolí způsob zaplacení zboží z následujících možností - hotově nebo platební kartou při osobním odběru zboží
na dobírku v případě zaslání zboží
platba předem na bankovní účet v případě zaslání zbožíe) náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který je podle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen.


IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží kupujícímu, případně odkud je odešle prostřednictvím přepravní firmy.
né s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí vždy ten z účastníků, který je podle svých smluvních vztahů s poskytovateli k jejich hrazení povinen.


V. Postup vzniku kupní smlouvy

Podmínkou pro vznik kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. K platnosti elektronické objednávky, tak aby následkem jejího odeslání vznikla kupní smlouva, je třeba vyplnit všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři.
O přijetí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí kupujícího včetně odkazu na úložiště jeho kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek s možností stažení souboru obsahujícím příslušný smluvní text. Úložiště bude pro jednotlivý obchodní případ kupujícímu přístupno po dobu 30 dnů ode dne odeslání objednávky.


Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje tyto obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dodacích nákladů.


Prodávající může podle obsahu objednávky požádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky prostřednictvím přímého dotazu na emailovou adresu kupujícího nebo jinou formou umožňující zachytit obsah sdělení kupujícího. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede ve lhůtě 7 dnů nebo ji provést odmítne, kupní smlouva nevznikne. O tom prodávající kupujícího vyrozumí.


VI. Dodací lhůta

U zboží, které je skladem, vyřídí prodávající objednávku přijatou do 13:30 hod., tedy odešle zboží kupujícímu prostřednictvím sjednané přepravní služby (viz čl. III písm. c) nebo je připraví k vyzvednutí v provozovně téhož dne. Jinak zajistí prodávající vyřízení objednávky nejbližší pracovní den.


V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, vyrozumí prodávající kupujícího o této skutečnosti a zboží dodá neprodleně po jeho obdržení. Nebude-li možno odeslat objednané zboží do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky, vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího o této skutečnosti a zároveň ho bude informovat o jiném předběžném termínu dodání nebo mu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původně objednaným. Zároveň požádá kupujícího o souhlas s navrženým postupem. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů, že s náhradním řešením souhlasí nebo je odmítne, platí, že objednávka kupujícího, resp. kupní smlouva mezi účastníky, se od počátku ruší.


VII. Reklamace vad, odstoupení od smlouvy

Pokud zboží kupující neodebírá osobně, tak se rozumí dodáním zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.


Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned, nejpozději však do 3 dnů, reklamovat zjištěné vady a nedostatky na shora uvedenou adresu provozovny. Pokud tak neučiní, může prodávající pozdější reklamaci považovat bez dalšího za neoprávněnou.


Prodávající odpovídá podle ust. § 2161 Občanského zákoníku kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, čímž se rozumí, že má vlastnosti popisované, očekávatelné nebo pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující o vadě věděl, nebo bylo-li to zřejmé již z povahy prodeje a věc byla prodávána za nižší cenu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí věci. Pro běh lhůty k uplatnění vady jsou rozhodující údaje z dokladu o zakoupení věci (faktura, účtenka, dodací list, nebo potvrzení přepravní firmy o doručení věci kupujícímu).

Práva z vady vylučují změny věci, ke kterým došlo následkem neodborného nebo nešetrného zacházení, použití výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanického poškození nebo opotřebení, živelných pohrom, jako například úder blesku či jiný atmosférický výboj či jev, přepětí, ohně či vody nebo působení jiných nestandardních jevů.
Práva z vady nevznikají z běžného opotřebení a používání, rovněž např. z nevhodného výběru typu zboží, z chybného používání a manipulace, z chybné instalace výrobku, z nesprávné údržby a skladování, z nedodržení doporučených postupů a z neodborných zásahů do zboží.
Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách dodání. Pokud se v průběhu doby, po kterou prodávající za vadné plnění odpovídá, vyskytne vada spojená s odpovědností prodávajícího, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.
Náklady na doručení zboží k reklamaci hradí kupující. Prodávající do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží sdělí kupujícímu způsob řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí do třiceti dnů. Jakmile bude reklamace vyřízena, prodávající vyzve kupujícího k odebrání zboží v jeho provozovně, bylo-li k reklamaci osobně předáno, nebo v případě, že zboží obdržel prostřednictvím dopravní nebo poštovní služby, zašle je na své náklady zpět.
Kupující je k přijetí reklamace povinen prokázat práva z kupní smlouvy a doložit další skutečnosti v následujícím rozsahu:


1. co nejvýstižněji popsat vadu a její projevy; pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje,2. doručit zboží ve stavu odpovídajícím okamžiku, kdy nastal důvod reklamace na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího.3. prokázat vznik kupní smlouvy ke zboží mezi účastníky doložením faktury nebo dokladu o doručení zboží (popř. dodací list),4. reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství apod.V případě uplatnění práva z vady může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy jeho odesláním zpět do 14 dnů od převzetí zboží doručovaného poštou či přepravní společností (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího).


Pokud se tak ve výše uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) rozhodne, musí splnit následující podmínky:


1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu Autodíly ANDY, Poříční 3010,47001 Česká Lípa. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Ke zboží musí být přiložen doklad prokazující právo kupujícího jako účastníka kupní smlouvy (např. účetní doklad). Náklady spojené s vracením zboží nese kupující.


2. Zboží musí být vráceno kompletní včetně všech součástí a příslušenství a dodané dokumentace. Takovou součástí nebo příslušenstvím dodávky zboží, která se vrací, je i obal, který se rozbalením zboží neznehodnocuje a plní i jinou než jednorázovou obalovou funkci (např. pevná schránka pro dlouhodobé uchování zboží v automobilu).
Kupující bere na vědomí, že jeho právo ke zboží do doby odstoupení od smlouvy zahrnuje vyzkoušení zboží či ověření jeho funkce v rozsahu, jak by to bylo obvyklé při osobní koupi zboží (u světelných zdrojů ověření funkčnosti zkušebním zapojením do zdroje napětí, u stíracích lišt jejich vizuální kontrola, apod.). V případě, že je zboží použito nebo užíváno ve větším rozsahu, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty vráceného zboží oproti ceně téhož zboží jako zboží nového. Výše náhrady škody je vždy omezena výší kupujícím zaplacené kupní ceny zboží bez všech poplatků. Vyúčtovanou částku náhrady škody je prodávající oprávněn započítat vůči částce kupní ceny, na jejíž vrácení by měl kupující jinak nárok.


Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude doručeno vracené zboží, všechny platby, které od kupujícího obdržel, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, (§ 1832 odst. 2 Občanského zákoníku) a kromě částky případně započtené na snížení hodnoty zboží podle předchozího odstavce (§ 1833 Občanského zákoníku).


Zaslání zboží po odstoupení od smlouvy zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.VIII. Ostatní ujednání


Dokumentace ke kupní smlouvě je prodávajícím v nezbytném rozsahu archivována po zákonem předepsanou dobu jako důvěrná za účelem splnění jeho povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňových a jiných předpisů a bude zpřístupněna pouze oprávněným úředním osobám. Prodávající upozorňuje kupujícího ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku, aby dbal na uložení své dokumentace ke kupní smlouvě jejím stažením v textové podobě, jak je shora uvedeno, neboť po uplynutí lhůty pro stažení nebude dokumentace dále přístupna.


Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele) je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, ID datové schránky x7cab34, Email adr@coi.cz


Mimo mimosoudního vyřízení stížností v rámci reklamace podle těchto obchodních podmínek má kupující možnost vyhledat pomoc při mimosoudním řešení sporu v rámci organizací zastřešených Ministerstvem průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/).


Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptoval tyto obchodní podmínky jako součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu mezi ním a obchodní společností Vladimir Vladimirov - ANDY IČ: 44549849 , se sídlem Poříční 3010, 470 01 Česká Lípa, jako prodávajícím.

Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít